Pełnych spokoju i radości
Świąt Wielkanocnych,
dobrego wypoczynku w rodzinnym gronie
oraz
optymizmu,energii i nadziei na lepszą przyszłość
życzy ZZR Samoobrona

Zapraszamy na spotkanie przewodniczących Prezydia Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona i Partii, które odbędzie się w hoteu "U Witaszka" w Czosnowie koło Warszawy w dniu 13.04.2019 (sobota) o godz. 12:00. Zapraszamy grupę Ewy Bergman z rzecznikiem Moniką Cichacką. Prosimy o punktualne przybycie.

Przewodniczący ZZR Samoobrona,
Lech Kuropatwiński

W dniu 27 marca 2019 r. w siedzibie KOWR w Białymstoku odbyło się kolejne spotkanie Rady Społecznej. Posiedzenie prowadził Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Chmielewski. Obecny był zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR w Białymstoku Pan Henryk Dębowski, który otworzył posiedzenie.

      Od wielu lat Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona i jego  Fundacja „Szansa dla Gmin”organizuje wypoczynek dla dzieci z rodzin rolniczych. Z wypoczynku mogą skorzystać dzieci, które nie ukończyły szesnastego roku życia (w tym roku jest to rocznik 2003). Wypoczynek organizowany jest w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej z dofinansowaniem z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.


W dniu 27 marca 2019 roku,w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbyło się spotkanie  powołanego w ramach Porozumienia Rolniczego,Zespołu Odbudowy Suwerenności Paszowej i ograniczenia GMO.Zespół skupia przedstawicieli różnych branż produkcji rolnej przetwórców ,jak również związkowców i reprezentantów świata nauki.Przedstawicielem z ramienia Związku Zawodowego Rolnictwa Samooobrona była wiceprzewodnicząca związku, Ewa Bergmann.Podczas dyskusji poruszono wiele kwestii związanych z problemami występującymi w rolnictwie.

 

Osoby obecne na spotkaniu przedstawiły sytuację na rynku zbożowym ,zwrócono uwagę na fakt,że niekontrolowany import zbóż z Ukrainy destabilizuje rynek krajowy. Posiedzenie grupy zdominował jednak temat zastąpenia w produkcji pasz dla zwierząt, śruty sojowej z importu ,zawierającej organizmy genetycznie modyfikowane , białkiem krajowym..Obecnie na rynku jest dostępna ograniczona ilość soi bez GMO ,głównie z  polskich upraw .Członkowie zespołu zastanawiali się jakie podjąć działania aby zwiększyć produkcję tzw.roślin bobowatych.

 

Czy zwiększając produkcję krajowego białka można wyeliminować sprowadzanie na nasz rynek poekstrakcyjnej śruty sojowej GMO ? Przeważały opinie, że w obecnej sytuacji jest to praktycznie niemożliwe, zwłaszcza w hodowli młodych zwierząt i drobiu.Jednym z czynników decydującym o tym czy rolnik będzie uprawiał rośliny bobowate w swoim gospodarstwie jest cena produktu.Z ekonomicznego punktu widzenia obecna cena krajowej soi  nie jest opłacalna dla producenta i nie gwarantuje stabilnego dochodu. Zastanawiano się jakie rośliny można wprowadzić do uprawy aby zastąpić białko soi GMO.

 

Jak zachęcić rolników do większej produkcji roślin bobowatych?

Zwrócono również uwagę na fakt, że istnieje  coraz większe zapotrzebowanie w Europie na mięso i jego przetwory oznaczone jako nie zawierajace GMO. Nie ma jednak konkretnych wytycznych co do oznaczania i certyfikowania tych produktów.

 

Kolejne spotkania zespołu dedykowane będą poszczególnym tematom, które zostały poruszone podczas dyskusji.

 

Ewa Bergman

 

 

Od początku marca 2019 roku wchodzi w życie ustawa z 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, zwanym „mama 4 PLUS”. Emerytura matczyna otwiera furtkę do otrzymania emerytury na korzystniejszych warunkach.

Jej celem jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które musiały zrezygnować z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej (również rolniczej) albo ich nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci.


Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, zrzeszające krajowych i międzynarodowych producentów oraz importerów środków ochrony roślin, w trosce o człowieka i środowisko naturalne prowadzi kampanie informacyjne, edukacyjne i szkoleniowe na temat bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin. Szerzy wiedzę, promuje dobre praktyki i proponuje innowacyjne rozwiązania. Wspiera też działania na rzecz zachowania czystości wód oraz bioróżnorodności. To ważna gałąź działalności, lepsze jej wykorzystanie może przyczynić się do poprawy dostępu do żywności, wzmocnienia środków utrzymania w społecznościach rolniczych oraz powstania bardziej odpornych i zrównoważonych systemów rolniczych.


Od 14 marca br. obowiązuje nowy, zwiększony limit pomocy de minimis. Zgodnie z nowym rozporządzeniem Komisji Europejskiej w okresie trzech najbliższych lat zwiększona zostanie pomoc de minimis z 15 tys. euro do 20 tys. euro dla jednego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych.

Limit pomocy, którą gospodarstwa rolne w Polsce mogą otrzymać ze środków budżetu krajowego i budżetu jednostek samorządu terytorialnego w okresie trzech lat podatkowych została zwiększona z 225.700.000 euro do 295.932.125 euro.

Rozporządzenie przewiduje wyższy limit dla gospodarstwa rolnego (25.000 euro) oraz wyższy limit krajowy (dla Polski 355.118.550 euro) pod warunkiem łącznego spełnienia: nieprzekroczenia limitu sektorowego, prowadzenia rejestru centralnego w celu rejestrowania wszelkiej pomocy de minimis, z podziałem na sektory produkcji rolnej w celu zapobiegania przekroczenia udzielenia pomocy dla jednego sektora produkcji rolnej w wysokości 50 % limitu dla gospodarstwa rolnego i 50 % limitu krajowego.

Pomoc de minimis jest wykorzystywana w czasie kryzysu ale również w ściśle określonym celu, na przykład aby zapobiegać chorobom lub rekompensować szkody spowodowane przez zwierzęta, które nie są chronione na mocy prawa unijnego.

Mgr inż. Monika Buchowska